Particip är ord som framställer en handling som en egenskap, ett tillstånd: skrivande, slagen, stängd osv. Esperanto har många fler particip än svenskan och därför måste man ofta översätta dem med flera ord på svenska.

Aktiva Passiva
-ant- pågående -at-
-int- avslutade -it-
-ont- förestående -ot-

(Jämför med -as nutid, -is förfluten tid och -os framtid.)

De aktiva participen uttrycker egenskapen hos den som utför handlingen:
skribanta - skrivande, som håller på att skriva
skribinta - som har skrivit
skribonta - som kommer att skriva
skribanta knabo - en skrivande pojke, en pojke som skriver
skribinta knabo - en pojke som har skrivit

Mi estis skribanta - jag "var skrivande" = höll på att skriva
Ili estos skribantaj - de kommer att hålla på att skriva
Ŝi estis skribonta - hon skulle till att skriva

Med ändelsen -o får vi personen som utför handlingen:
skribanto - en person som skriver
skribinto - en person som har skrivit
skribonto - en person som kommer att skriva

Skribante li estis en la domo - när han skrev var han i huset

De passiva participen uttrycker egenskapen hos det som utsätts för handlingen:
skribata - som håller på att skrivas
skribita - skriven, skrivet, som har skrivits
skribota - som kommer att skrivas
skribata letero - ett brev som skrivs
skribita letero - ett skrivet brev

La letero estas skribata de mi - brevet håller på att skrivas av mig
La letero estis skribata de ŝi - brevet skrevs/höll på att skrivas av henne
La letero estis skribita de li - brevet skrevs/var skrivet av honom