PersonligaPossessiva
mi jag mia min, mitt
vi du, ni via din, ditt, er, ert
li han lia hans
ŝi hon ŝia hennes
ĝi den, det ĝia dess
ni vi nia vår, vårt
ili de ilia deras
oni man onia ens
si sig sia sin, sitt

(Man använder vi för både du och ni. Ordet ci betyder du, men det används normalt inte.)

När ett personligt pronomen står som objekt får det ändelsen -n.
Mi vidas lin - jag ser honom
Ili havas ĝin - de har den

De possessiva böjs som adjektiv och kan få både plural-j och objekts-n.
La knabo ĉasas mian hundon - pojken jagar min hund
Mia hundo ĉasas liajn katojn - min hund jagar hans katter

Orden si och oni används som sina svenska motsvarigheter.
Ŝi estas en sia domo - hon är i sitt hus
Ili vidas siajn domojn - de ser sina hus