Om man frågar en esperantist om vad esperanto är, så får man väldigt olika svar. Det beror på att det finns olika svar och att alla som använder esperanto inte gör det av samma orsak.

Esperanto är ett språk

I grund och botten är det ett språk med sin egen unika struktur och sitt eget ordförråd. Precis som vilket annat levande språk som helst omvandlas och utvecklas det, även om grunden ligger fast sedan La Fundamento publicerades 1905.

Esperanto är en idé

För att förstå varför esperanto skapades måste man förstå människors önskan om internationella kontakter och den politiska situationen i Europa under senare hälften av 1800-talet. Vi kan ju tycka att vi är väldigt internationella idag, men människan har sökt sig mot nya horisonter under hela sin existens. Vi har bara teknik idag som gör det lättare och snabbare.

Övertygelsen hos Zamenhof att människor behöver en neutral mötesplats, inte bara rent fysiskt i rummet utan också intellektuellt, genomsyrar fortfarande esperantorörelsen på många sätt. "Homaranismo" är en ideologisk strömning som bygger på den idén och drar den till sina yttersta konsekvenser, men huvudfåran bland esperantisterna nöjer sig oftast med att ha hittat ett verktyg som ger möjlighet till kontakter med andra kulturer och människor på ett mycket mer personligt plan än turistresor och filmer någonsin kan göra.

Esperanto är en livsstil

Esperantovärlden har alla ingredienser som krävs för att skapa en nation. Det finns ett språk, användare av språket och en rik och omfattande esperantokultur, och för den som så önskar går det att göra detta till en livsstil. Åtskilliga familjer använder esperanto hemma, därför att föräldrarna möttes genom det. I familjer med föräldrar från olika språkgrupper blir det naturligt att använda esperanto. Det finns hundratals "denaskuloj" ('från födseln-personer') som har esperanto som ett av sina språk vid sidan av ett eller flera nationalspråk.

Det är svårt att ge någon exakt siffra över hur många som talar esperanto, för det är helt enkelt ingen som vet med någon större säkerhet: Inget folk har esperanto som officiellt modersmål och det finns inget "esperantoland"; man kan lära sig språket på egen hand och det är förhållandevis få som har formella betyg eller examina från kurser i esperanto från någon skola eller universitet – även om det finns! Ethnologue som samlar statistik om världens språk uppger två miljoner andraspråkstalare, men det enligt en undersökning från 1999. Vidare finns uppskattningsvis ett par tusen personer i världen som har vuxit upp i familjer där man talat esperanto hemma och i det närmaste är "infödda talare".

Alla esperantister är inte medlemmar

Att försöka räkna och summera antalet medlemmar i esperantoorganisationer är inte heller någon säker metod. Enligt UEA:s årsbok (Universala Esperanto-Asocio, världsesperantoförbundet) från 2013 hade UEA 5 046 individuella (direktanslutna) medlemmar i 119 länder, och 10 057 anslutna medlemmar (genom landsorganisationer, t.ex. Svenska Esperantoförbundet och dess motsvarigheter) i 70 länder, men långt ifrån alla som intresserar sig för esperanto är medlemmar i någon esperantoorganisation.

Många esperantister på Facebook

Som jämförelse fanns det i augusti 2012 lite knappt 194 000 personer som "gillar" esperanto på Facebook, och 140 000 användare som hade uppgivit i sin profil att de talar språket. Troligen är många av de som "gillar" och "talar" språket samma personer, och det säger inte heller något om vilken nivå som olika personer behärskar språket (om alls!). Oavsett rör det sig ju alltså om mer än tiofalt fler än som är medlemmar i UEA – och då bara delar av världen där folk har tillgång till internet och som konton på Facebook...

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.